Overhaul เครื่องยนต์ขับเคลื่อน

มี ตรวจสอบ วิเคราะห์ หาสาเหตุของประเด็นปัญหาแบบ ตรงจุด ดำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ใช้อะไหล่ตรงรุ่น มีการทดสอบรับ Load

ในห้องทดสอบมาตรฐาน เพื่อตรวจวัดค่าแรงม้า แรงบิดและค่าสัมประสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ ก่อนการติดตั้ง พร้อมการรับประกันตัวงาน 

12 เดือน

Visitors: 63,382