สินค้าและบริการ

1. รับตรวจสอบระบบ Fire Pump.
2. รับทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump พร้อมเอกสารรับรองผล โดยวิศวกรวิชาชีพเฉพาะทาง (Performance Test Of Fire Pump)
3. รับตรวจสอบระบบ Fire Pump แบบสัญญารายปี (Annual Contract Of Fire Pump)
4. รับวิเคราะห์ และซ่อมแซมระบบ Fire Pump ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ หรือให้ผ่านประสิทธิภาพ (Overhaul Fire Pump's device)
   4.1 ซ่อมแซม Pump แบบ Splitcase (Repair & Overhaul : Horizontal Splitcase Pump)
   4.2 ซ่อมแซม Pump แบบ Vertical Turbine Pump (Repair & Overhaul : Vertical Turbine Pump )
   4.3 ซ่อมแซม Engine ขับเคลื่อน (Overhaul Engine's Driver)
   4.4 ซ่อมแซม Motor ขับเคลื่อน (Overhaul Motor's Driver)
5. รับตรวจสอบระบบ Fire Alarm และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Pre-Action, Deluge, Etc.)
6. รับออกแบบ, ติดตั้ง  Fire Pump ใหม่ทั้งระบบ ตามมาตรฐาน NFPA และ พรบ.ฯ พร้อม Hydraulic Calculation Method.
7. จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักร ของระบบ Fire Pump ทุกชนิด


Visitors: 63,384