รับดูแลรักษาเชิงป้องกัน ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

*บริการเข้าตรวจสอบ ทดสอบความพร้อม ของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทุกอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงาน เปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลือง เช่น

 กรองน้ำมันเครื่องยนต์ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองอากาศ ฯลฯ ของเครื่องยนต์, ตรวจสอบมอเตอร์ขับเคลื่อน ปั๊ม และ อุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ

*เข้าตรวจสอบระบบทำงานอัตโนมัติ ทั้ง Fire Pump และ Jockey Pump.

*เข้าตรวจสอบประสิทธิผลของ Pump และ Driver เพื่อเทียบกับคุณสมบัติของผู้ผลิต (Name Plate).

*เข้าตรวจสอบ Pump เพื่อวัดค่า แรงดันที่เกิดขึ้น (Pressure), วัดความเร็วรอบ (Tachometer), วัดค่าอุณหภูมิ (Temperature).

*เข้าตรวจสอบ Driver เพื่อวัดค่า วัดความเร็วรอบ (Tachometer), วัดค่าอุณหภูมิ (Temperature).

*เข้าตรวจสอบ แรงดันที่เกิดขึ้นต้นทาง (Pressure), แรงดันที่เกิดขึ้นปลายทาง (End Pipe Pressure).

*พร้อมรายงานสรุป ประเด็นที่ตรวจพบ พร้อมแนวทางแก้ไข (Checklist Report)

Visitors: 63,394