ทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตามมาตรฐาน NFPA25 และ พรบ.ฯ ปี พ.ศ.2552

1. ทดสอบโดยวิศวกรวิชาชีพ, คณะผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก วสท. โดยเฉพาะ

2. เครื่องมือทดสอบ มีมาตรฐาน และได้ผ่านการรับรองความแม่นยำ ทุก 6 เดือน (Calibration Certified)

    2.1  Ultrasonic Flow Meter.     2.2 Pressure Gauge.

    2.3 Tachometer.                  2.4 Etc.

    3. มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ระบบ Fire Pump ก่อนดำเนินงาน

4. ทดสอบประสิทธิภาพ ปลายทางจากจุดที่ไกลที่สุด 

    4.1 ทดสอบวัดอัตราการไหล (Flow Rate Testing)

    4.2 ทดสอบวัดแรงดัน (Pressure)

5. สรุปผลการทดสอบ ชึ้แจงและพิสูจน์ประเด็นหากตรวจพบ พร้อมแนวทางแก้ไข


Visitors: 63,397