ตรวจสอบระบบ Fire Pump แบบสัญญารายปี

เข้าตรวจสอบ และทดสอบระบบ Fire Pump กว่า 25 รายการแบบสัญญารายปี (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) พร้อม REPORT ทุกครั้งที่เข้าตรวจทดสอบ

ควบคุมการดำเนินงานโดยวิศวกรวิชาชีพ พร้อมอุปกรณ์-เครื่องมือที่ได้รับการ Caribrated ความแม่นยำ (ทุก 6 เดือน) เพื่อให้ได้ผลลัพท์ จากการ

ตรวจทดสอบที่มีค่าคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด  ตัวอย่างรายการเข้าตรวจสอบ และทดสอบ อาทิ

1. ตรวจสอบเครื่องยนต์ หรือ มอเตอร์ต้นกำลัง / ความเร็วรอบ / อุณหภูมิ / ค่าการสั่นสะเทือน ฯลฯ

2. ตรวจสอบปั๊มดับเพลิง / แรงดันด้านดูด / แรงดันด้านส่ง / ความเร็วรอบ / อุณหภูมิ / ค่าการสั่นสะเทือน ฯลฯ

3. ตรวจสอบระบบรักษาแรงดัน / แรงดันด้านดูด / แรงดันด้านส่ง / ความเร็วรอบ / อุณหภูมิ / ค่าการสั่นสะเทือน ฯลฯ

4. ตรวจสอบตู้ควบคุม / ระบบทำงานอัตโนมัติ / ระบบสั่งการแบบบุคล / ระบบสั่งการชาร์จ ฯลฯ

5. ตรวจสอบระบบระบายแรงดันส่วนเกิน

เป็นต้น

Visitors: 63,382